Sokostream

790 người giới thiệu

Tải xuống:    Chức năng
Chất lượng: Rất tốt.. không có cửa sổ bật lên
đánh giá: Rất tốt.. danh mục nhỏ nhưng được quản lý rất tốt, người đi ám sát
Trang mạng:   Sokostream

Voirfilm

38778 người giới thiệu

Tải xuống:    Correct
Chất lượng: Bien pour chercher des bandes annonces
đánh giá: Que des bandes annonces, aucun film sur le site.. Déconseillé !
Trang mạng:   Voirfilm

Zone streaming

2122 người giới thiệu

Tải xuống:    Ne peut pas être évalué, aucun film présent sur cette plateforme
Chất lượng: On cherche encore le bouton play
đánh giá: Pas de lecteur présent et aucun lien.. A fuir !
Trang mạng:   Zone streaming

Cinemay

5817 người giới thiệu

Tải xuống:    Nhanh
Chất lượng: Danh mục rất tốt và tốt
đánh giá: Rất tốt.. Popup nhỏ
Trang mạng:   Cinemay

Filmgratuit

214 người giới thiệu

Tải xuống:    Luồng tốt khi bạn có thể tìm thấy một liên kết hoạt động
Chất lượng: Sự cố liên kết video lớn
đánh giá: Danh mục thưa thớt và nhiều liên kết bị hỏng .. Không nên !
Trang mạng:   Filmgratuit

StreamingDiv

59137 người giới thiệu

Tải xuống:    Thử..
Chất lượng: Không được kiểm tra, site hors ligne le soir de l'évaluation, dommage mais on laisse une chance
đánh giá: Record de base de donné avec plus de 50 000 người giới thiệu !
Trang mạng:   StreamingDivx

Truyền trực tuyến AC

5736 người giới thiệu

Tải xuống:    tốt
Chất lượng: tốt
đánh giá: Nhanh, Không quảng cáo, không có xe kéo.. Đỉnh!
Trang mạng:   Streaming AC

LibertylandVF

311 người giới thiệu

Tải xuống:    Không thể kiểm tra
Chất lượng: Ít lựa chọn bằng tiếng Pháp không giống như tiêu đề của trang web và danh mục nhỏ, Rất tiếc, nó có một bản trình bày rất tốt và dễ đọc trên một số trang nhất định
đánh giá: Không phát trực tuyến.. có thể tải xuống một số phim (amazonprime hoặc itunes)
Trang mạng:   LibertylandVF

Seeseries

50235 người giới thiệu

Tải xuống:    tốt
Chất lượng: Rất tệ.. quá nhiều cửa sổ bật lên, trên mức trung bình và chuyển hướng đến một địa chỉ https khác://betaseries.xyz
đánh giá: Có thể xem một loạt phim nhưng rất khó đóng tất cả các cửa sổ bật lên
Trang mạng:   Voirseries

Filmzenstream

694 người giới thiệu

Tải xuống:    phương tiện, quelques coupures
Chất lượng: Bien aucun Popup
đánh giá: người đi ám sát, il y a de quoi passer quelques heures
Trang mạng:   Filmzenstream

Enstream

611 người giới thiệu

Tải xuống:    tốt
Chất lượng: Tốt, định nghĩa tốt.. hãy cẩn thận khi nhấp vào trình phát video thứ hai
chuyển hướng đầu tiên đến các trang web quảng cáo
đánh giá: Danh mục cung cấp tốt.. điểm tiêu cực: trình bày không trực quan lắm
Trang mạng:   Enstream

VKstreaming

17263 người giới thiệu

Tải xuống: Nhanh
Chất lượng: tốt, pas de popup, peu de sélection de trie et beaucoup d'affiche de film manquante
đánh giá: Correcte, điểm tiêu cực: 3 minute d'attente pour commencer le film
pas super quand on cherche et que l'on veut regarder quelques images pour savoir si le film va nous plaire
Trang mạng:   VKstreaming