FREE AREA OF SEARCH
        frнатоаптова еtr
       
Постави како стандардниот јазик