បានប្រកាសនៅក្នុង ការធ្វើដំណើរ

ឆ្នេរសមុទ្រនៅម៉ាទីនី

ពីការាបៀនទៅមហាសមុទ្រ Atlantic, គ្រោងធ្វើដំណើររបស់អ្នកដើម្បីរកឃើញត្បូងម៉ាទីច្រើនបំផុតនៃឆ្នេរសមុទ្រស្រស់ស្អាតរបស់ខ្លួន.