បានប្រកាសនៅក្នុង ព័ត៍មាន

មេរោគ

ចង់ចែករំលែកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមហ្វាពាក្យសំខាន់ដល់អ្នកប្រើដោយមានទំហំធំរោគរាតត្បាត “លោក Massimo Galli” អំពីការរាតត្បាតជំងឺនេះថាពិភពលោកគឺដីដែល.

បានប្រកាសនៅក្នុង ដំណើរការទិន្នន័យ ព័ត៍មាន

ការលួចស្តាប់ឬចែករំលែកដោយសេរី ?

2ទៅមើលកុន, 250ចូលទៅកាន់តន្ត្រី, 400សូមចូលទៅកាន់ការប្រកួតនិងនៅលើដូច្នេះ ... អរគុណចំពោះការកើតនៃសុទ្ធដែលយើងមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីចុចទៅឆ្ងាយ.