បានប្រកាសនៅក្នុង ព័ត៍មាន

ព័ត៌មានកូរ៉ូណាវ៉ាវី

ស្វែងរកពត៌មានទាំងអស់អំពីការវិវត្តនៃវីរុសនេះនៅលើពិភពលោក. ផែនទីអន្តរកម្មលើករណីដែលបានចុះបញ្ជីនិងមរណភាពដែលបានប្រកាសនៅក្នុងប្រទេសលើពិភពលោក…

បានប្រកាសនៅក្នុង ដំណើរការទិន្នន័យ ព័ត៍មាន

ការលួចស្តាប់ឬចែករំលែកដោយសេរី ?

2ទៅមើលកុន, 250ចូលទៅកាន់តន្ត្រី, 400សូមចូលទៅកាន់ការប្រកួតនិងនៅលើដូច្នេះ ... អរគុណចំពោះការកើតនៃសុទ្ធដែលយើងមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីចុចទៅឆ្ងាយ.