បានប្រកាសនៅក្នុង ហ្វាតន្ត្រី

ជ្រើសរើសតន្ត្រីហ្វា

ក្រុមការងាររបស់យើង, ធ្វើឱ្យអ្នកគោរពប្រណិប័តន៍សំឡេងល្អដែលអ្នកស្វែងរកអាសយដ្ឋានតន្ត្រីល្អមួយចំនួននិងតំណភ្ជាប់ផ្សេងទៀតបានរកឃើញនៅលើពេលវេលា.