نوشته شده در اخبار

ویروس اطلاعات کرونا

تمام اطلاعات مربوط به تکامل ویروس کرونا در جهان را در زمان واقعی پیدا کنید. یک نقشه تعاملی از موارد ذکر شده و مرگ های اعلام شده در کشور جهان توسط…

نوشته شده در پردازش داده ها اخبار

هک کردن و یا آزاد به اشتراک ?

2به سینما, 250برو به موسیقی, 400برو بازی ها و غیره ... به لطف ظهور شبکه ما باید همه چیز به کلیک دور.